WWTP + Ponovna uporaba za Hotel "Amfora" (60 m3/day), Hvar

Investitor: Sunčani Hvar d.d. (Hotel AMFORA), Hvar
Tehnološki projekt: Acquamarin d.o.o. / Bio-Microbics, Inc.
Izvođač: Acquamarin d.o.o., Rijeka

  Pogledajte fotografije instaliranog postrojenja

 

Osnovni podaci o postrojenju:

Kapacitet postrojenja: 60 m3/h
Tip procesa: biološka razgradnja; aktivni mulj na fiksnoj podlozi
UV dezinfekcija
Konfiguracija sustava: taložnica
aeracijski bazen
FAST® zona (anaerobna / aerobna zona)
bazen pročišćene vode (effluenta)
stanica za UV dezinfekciju
Pokazatelji kvalitete Jed. mjere Ulazna otpadna voda* Pročišćena otpadna voda* MDK**
Susp. tvar sušena mg/l 45,00 3,00 35
BPK5 mg/l 86,74 3,64 25
KPK mg/l 115,30 13,00 125
Amonij N mg/l 55,20 0,235 10

Mikrobiološka analiza:

Vrsta pretrage Br. bakterija u pročišćenoj vodi*
Ukupni koliformi u 100ml 0
Fekalni koliformi u 100ml 0
Fekalni streptokoki u 100ml 0

* Analizu Ulazne otpadne vode i Pročišćene otpadne vode, te Mikrobiološku analizu izvršio je:
Zavod za javno zdravstvo Županije Splitsko-Dalmatinske (odjel za ispitivanje voda).

** Max. dopuštene koncentracije (MDK) za ispuštanje u prirodni prijemnik, sukladno:
“Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama” (NN 94/08).

Postrojenje je pušteno u rad u LIPNJU 2008 god.